AVG – Uw persoonsgegevens en uw privacy in ZorgApotheek t Hart van Lelystad

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Uw Apotheek
In ZorgApotheek ’t Hart van Lelystad kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u farmaceutisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van deze behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een door de IGJ verplicht gestelde eis.

De plichten van de apotheek
Uw apotheek is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de apotheek plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de apotheek als volgt: 

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen uw apotheek hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.Voor farmaceutische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:
 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw farmaceutische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van farmaceutische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan  uw apotheek. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van uw apotheek hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt de Dienstdoende Apotheek op zijn beurt een waarneembericht met de eigen apotheek. Zo weet de uw (huis-)apotheker precies welke medicijnen u via de Dienstapotheek gekregen heeft en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met een andere apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als apotheek bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe apotheek kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe apotheek op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medicatiehistorie staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude apotheek het dossier overdraagt aan uw nieuwe apotheek.  De oude apotheek doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een week, nadat u uw oude apotheek heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe apotheek.

Uw medicatiehistorie wordt dan door uw apotheek per beveiligd zorgnetwerk (Beide apotheken moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn)  of als dit niet mogelijk is per post of per fax overgedragen aan de nieuwe apotheek. U heeft altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw (huis-) apotheker hierover graag met u in gesprek.